Verandering in regels voor zonnepanelen op rijksmonumenten en monumentale panden

14 maart 2024

Recentelijk heeft de gemeente Sittard-Geleen nieuwe regels vastgesteld die te maken hebben met het plaatsen van zonnepanelen op rijksmonumenten en monumentale panden. Deze regelgeving is gericht op het evenwicht tussen de bevordering van duurzame energie en het behoud van het culturele erfgoed. Zo wordt het voor vele mensen en bedrijven die in monumentale panden zitten mogelijk om deel te nemen aan de energietransitie. Dit zal de duurzaamheid in de hand werken. Wat er allemaal gaat veranderen leest u in deze blog.

Richtlijnen gebaseerd op landelijke regels voor zonnepanelen op monumenten

De gemeente Sittard-Geleen en andere gemeenten hebben richtlijnen opgesteld die in lijn zijn met landelijke regels voor het plaatsen van zonnepanelen op monumentale panden. Deze regels zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat zonne-installaties het historische karakter van gebouwen zo min mogelijk verstoren. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de positionering van zonnepanelen, waarbij voorkeur wordt gegeven aan plaatsingen die niet direct zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daarnaast wordt rekening gehouden met de kleur en het ontwerp van de panelen om visuele impact te minimaliseren​​​​. Hoeveel zonnepanelen op het dak passen is dan uiteraard afhankelijk van onder andere bovenstaande factoren.

De nieuwe regels voor zonnepanelen op monumentale panden

De nieuwe regels voor het plaatsen van zonnepanelen op rijksmonumenten en monumentale panden zijn zoals gezegd gericht op de balans tussen het behoud van cultureel erfgoed en het stimuleren van duurzame energieopwekking. Hier zijn enkele van de specifieke richtlijnen die zijn vastgesteld:

Integratie met het pand

De zonne-installaties moeten zo worden geplaatst dat ze het monumentale pand zo min mogelijk verstoren. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met het uiterlijk van het pand. Daarnaast moeten de panelen zo worden geordend en afgestemd (bijvoorbeeld qua kleur) dat ze minder opvallen​​.

Vergunningen

In de meeste gevallen is een omgevingsvergunning vereist voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in beschermde stads- of dorpsgezichten. Er zijn echter uitzonderingen waarbij geen vergunning nodig is, zoals bij plaatsing op het achterdakvlak dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg​​.

Versoepeld adviesbeleid RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft zijn adviesbeleid versoepeld. Het wel of niet zichtbaar zijn van zonnepanelen vanaf publiek toegankelijk gebied is niet langer een beslissend criterium. Dit betekent dat ze dus niet per se meer in de schaduw hoeven te liggen, als dat de niet-zichtbare kant zou zijn. Belangrijker is de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt verstoord. Zorgvuldig afgewogen ontwerpen die geen onevenredige visuele verstoringen veroorzaken, kunnen positief worden beoordeeld​​.

Voorwaarden voor nieuwe regels zonnepanelen op rijksmonumenten

Er zijn echter ook specifieke situaties en randvoorwaarden waar extra aandacht voor nodig is. Zo moeten plannen voor het aanbrengen van zonnepanelen rekening houden met de historische waarde en het uiterlijk van het monument. Daarnaast mag er geen cultuurhistorisch groen gekapt worden voor de installatie. Ook wordt er verwacht dat de zonnepanelen qua kleur zo veel mogelijk overeenkomen met de dakbedekking om op te gaan in het historische beeld​​. Dit nieuwe beleid vormt een belangrijke stap in de richting van het verduurzamen van Nederland, met de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Door zonnepanelen toe te staan op monumenten, wordt de bijdrage aan schone energieopwekking en energiebesparing binnen dit type gebouwen vergroot​​. Een hele nieuwe doelgroep komt nu in aanmerking voor duurzaamheidsmaatregelen, wat natuurlijk erg gunstig is. Heeft u een monumentaal pand waar u wel zonnepanelen op zou willen leggen? Schakel dan altijd een professioneel bedrijf in om u te helpen. Succes!

Deel dit artikel